AnasayfaUr�nlerHakk1m1zdaS1k Sorulan SorularBayilikIlete_im

 

KAL�TE POL�T�KAMIZ
Dinamik ve gen� bir yap�ya sahip olan Solareks firmas�n�n rekabet ko�ullar�ndaki ba�ar�s�n� s�rd�rebilmesi s�rekli geli�tirilen �r�n ve hizmet kalitesiyle sa�lanacakt�r.

Bu ama�la a�a��da belirtilen hususlar kalite politikam�z olarak kabul edilmi�tir.

Firma kimli�i

- Firma �smi : SOLAREKS G�ne� Enerjisi Sistemleri Alper Uysal
- Firma Kurucular� :
   Timu�in Uysal Elektrik Elektronik M�hendisi (Istanbul Teknik �niversitesi & �ngilizce ��letme)
   Alper Uysal Makine M�hendisi (Istanbul Teknik �niversitesi & �ngilizce ��letme)
- Kurulu� Tarihi : 17.06.2002
- Marka : SOLAREKS
- Firma Merkezi : �stanbul, T�rkiye
- Faaliyetleri : �malat - �hracat

�irket Amac�, De�erleri, Vizyon & Misyon

Vizyon :
�r�n a��n� m�mk�n olan en fazla �lkeye ihra� etmek.

Misyon :
Globalle�meye ayak uydurarak �r�nlerimizi yabanc� �lkelerdeki m��terilerimize k�sa zamanda en uygun maliyetle �r�n sunmak .

Amac�m�z :
�evreye zarar vermeyen, sa�lam, g�venli, uzun �m�rl�, ekonomik �r�nler �reterek kullan�c�lar�n hizmetine sunmak. D�nya pazar�ndaki yerimizi payda�lar�m�za g�ven ve de�er katarak artt�rmak.

De�erlerimiz :
S�rekli ileriye gitmek felsefesi ile �r�nlerimizi ve pazar�m�z� iyile�tirmek amac� ile benimsemi� oldu�umuz de�erlerimiz;

- Payda�lar�m�za (�al��an�m�z, tedarik�imiz, m��terimiz ve �evremiz) sayg�l� ve d�r�st davranmak
- M��teri ihtiya�lar�na ve m��teri memnuniyetine odaklanmak
- Yarat�c�l��� ve yenilik�ili�i cesaretlendirmek
- T�m payda�lar�m�z i�in ticari de�er sa�lamak
- G�venlik, sa�l�k ve �evre dostu �r�nler �reterek hizmet vermek

Tarih�e

2002 - 03.2003
Firma kurulu�u ve imalata ba�lama.

2003
�lk domestik tipi g�ne� enerjili su �s�tma sistemlerinin imalat�na ba�land�. �lk �retilen �r�nler ihra� edildi (Fas - Azerbaycan).

2004
�lk ticari tip g�ne� enerjili su �s�tma sistemlerinin imalat�na ba�land�. �lk �retilen 100 adetten fazla kolekt�rl� paket sistemler ihra� edildi (Iran-Suudi Arabistan).

2005
Domestik ve end�striyel tip boylerler �r�n a��m�za eklendi. �lk �retilen �r�nler Almanya�ya ihrac edildi. Yurtd��� pazar�m�z Bulgaristan-Fransa ile artt�.

2006
End�striyel tip elektrikli su �s�t�c�lar �r�n a��m�za eklendi. �lk �retilen �r�nler Amerika - G�rcistan�a ihrac edildi

Kuzey K�br�s - Kazakistan - Ermenistan - Senegal�de yeni pazarlar bulundu.

Marina Boyler �r�n a��m�za eklendi.

2007
Boiler-max �r�n a��m�za eklendi. �lk �retilen �r�n NATO donanmas� G�rcistan�a ihra� edildi. Irak - T�rkmenistan- USA - UK- G�rcistan - Nato pazarlar�n�n bulunmas� ile �retim kapasitesini artt�rd�.

2008
Duvara as�lan domestik tip elektrikli termosifon �r�n a��m�za eklendi. �lk �retilen �r�nler Irak�a ihra� edildi. �elik so�uk �ekme petek �zgara �r�n a��m�za eklendi. �lk �retilen �r�nler Irak&Afganistan�a ihra� edildi.

2009
Amerikan standard�nda end�striyel tip termosifon �r�n a��m�za eklendi. �lk �retilen �r�nler Kuveyt - Afganistan�a ihra� edildi. Sert poli�retanl� �r�n imalat�na ba�land�. Elektrikli �s�t�c� kontrol paneli imalat�na ba�land�.

2003 - 2008 y�llar� aras�nda senelik sat�� miktar�m�zdaki art�� oran� % 300 - 480�dir.

B�y�me Stratejimiz

- Payda�lar�m�z ve varl�klar�m�za yat�r�m yaparak; �retimi, verimi, g�venli�i, sa�l��� ve �evre dostu �r�nlerimizdeki performans�m�z� artt�r�yoruz.

- �malat�m�zda s�rekli iyile�tirmeler yap�p imalat� ve �r�n kalitesini daha verimli bir seviyeye ula�t�rmak i�in �al���yoruz.

- M��teri ihtiya�lar�n� daha iyi kar��lamak i�in yeni �r�nlere yat�r�m yap�yoruz.

T�m bu programlar en y�ksek seviyedeki etik kurallar �er�evesinde ticari eti�i hi� bir �ekilde a�madan d�r�st�e daha ileri seviyelere ula�mak i�in yap�lmaktad�r.

�hracat

Solareks, firmas� artan sat�� ve pazarlama �al��malar� ile globalle�en d�nya pazar�nda pay�n� s�rekli artt�rmaktad�r.
23 �lkede �r�nlerimiz kullan�lmaktad�r.

Afrika
Angola
Fas
Libya
Senegal
Amerika K�tas�
USA
Avrupa
Almanya
Bulgaristan
Fransa
�ngiltere
Yunanistan
Romanya
Asya
Afganistan
Azerbaycan
Ermenistan
G�rcistan
�ran
Irak
Kazakistan
K�br�s
L�bnan
Suudi Arabistan
T�rkmenistan
Tacikistan
Solareks, firmas� artan sat�� ve pazarlama �al��malar� ile globalle�en d�nya pazar�nda pay�n� s�rekli artt�rmaktad�r.

G�venlik, Sa�l�k & �evreci Yakla��m

Amac�m�z �r�nlerimizle ve imalat�m�zla ilgili s�f�r yaralanma elde etmek ve �evreye zarar vermemektir.

�r�nlerimiz buhar �retmedi�i i�in CE sertifikas� gerektirmemektedir.

Elektrik tesisatl� �r�nlerimizde CE sertifikal� kaliteli hammadde ve yar� mamul kullan�lmaktad�r.

�r�nler; �al��an personel ve t�ketici sa�l���, �evre temizli�i d���n�lerek dizayn edilmi�tir.

�r�nlerimizde at�k madde olmamaktad�r. �r�nler geri d�n��t�r�lebilinir malzemelerden �retilmektedir.

 

Yat�r�mc�

Firma tamamen t�rk sermayeli kredisiz �zel bir yat�r�md�r.

Yenilik�ilik & Teknoloji


Yarat�c�l�k


Farkl� co�rafyalardan m��terilerimizin uluslararas� tecr�belerini ve yeni fikirlerini; pazarlanabilinir, firmam�za ve t�m payda�lar�m�za de�er katacak ger�ek ��z�mler olarak �retime ge�iriyoruz. Bu konudaki kilit g�c�m�z m�hendislik bilgimizi imalat g�c�m�ze katmak, f�rsatlar� etik de�erler �er�evesinde de�erlendirmemize ve global arenada ba�ar�l� olmam�z� sa�lamaktad�r.

�r�nler

�r�n geli�tirme ve yeni �r�n firmam�z� besleyen taze kand�r. Firmam�z�n g�revi m��teri ve pazar ihtiya�lar�n� dinleyerek imalat tecr�bemizi ve teknolojimizi bu bilgilere katarak �r�n geli�tirmektir.

Firma felsefemiz s�rekli �r�n geli�imi sa�layarak t�ketici ihtiya�lar�n� en �st seviyede kar��lamak, sekt�rde en kaliteli s�cak su cihazlar�n� �retmek ve pazarda lider konumda olmakt�r. Hi� bir �r�n�m�zde geli�tirmenin tamamland��� ve yenilik yat�r�m�na gerek kalmad��� d���n�lemez.

Payda�lar�m�z

Yeni payda�lar bularak deneyimimiz artt�rarak yeni f�rsatlar� de�erlendirme �abas�nday�z. Uluslararas� farkl� b�lgelerden payda�lar�m�zla yeni i� birlikleri kurmaktay�z. �a�da� d���nce yap�m�z, d�r�st, g�venilir yakla��m�m�z ve partnerlerimizi se�me konusundaki titizlili�imiz t�m payda�lar�m�z�n k�r�n� artt�racakt�r.

Farkl� b�lgelerden m��terilerimizin ba�ar� hikayeleri, yarat�c�l�klar� internet sitemizde �m��teri hikayeleri� k�sm�nda yer alacakt�r.

�malat

Esnek bir imalat�m�z vard�r. Taleplere hemen kar��l�k verebilmekteyiz. Artan sat�� kapasitemiz, beraberinde imalat kapasitemizi de artt�rmaktad�r.

�retimde verimlili�i ve kaliteyi artt�rmak i�in s�rekli yat�r�mlarda bulunuyoruz.

 

M��TER�N�N MEMNUN ED�LMES�

M��teriye sat��ta ihtiyac�na en uygun ��z�m� sunuyoruz, sat�� sonras� destek veren ekiplerimizi s�rekli haz�r tutuyoruz.


F�RMA �MAJININ KORUNMASI

Yeniden d�zeltme yerine, ilk seferde do�rusu yap�larak, zaman ve kaynak israf�n� �nleyerek firmam�za olan g�veni artt�r�yoruz.

 

MAL�YETLER�N D���R�LMES�

M�hendislik �al��malar�m�zla sistemlerimizde y�ksek verim sa�layarak ve malzeme israf�n� �nleyerek ilk yat�r�m ve i�letme maliyetlerini d���r�yoruz.

DO�AL �EVREN�N KORUNMASI

G�ne� enerjisi sistemleri; s�v�, kat� ve gaz yak�t kullan�m�n� azaltt��� i�in zehirli gaz olu�umunu ve k�resel �s�nmay� azalt�r. �r�nlerde kullan�lan par�alardan yal�t�m malzemeleri hari� di�er malzemeler tamamen geri d�n���ml�d�r; yal�t�m malzemeleri, zehirli olan CFC ( Kloroflorokarbon ) gaz� i�ermez.


Alper Uysal - CEO

AnasayfaUr�nlerHakk1m1zdaS1k Sorulan SorularBayilikIlete_im
Solareks.Com © 2003 � Privacy PolicyDesign By Yeral