AnasayfaUr�nlerHakk1m1zdaS1k Sorulan SorularBayilikIlete_im

 

1. G�ne� enerjisi sistemi ne kadar s�rede kendini amorti eder?

Sistemlerimizin amorti s�resi olduk�a k�sad�r, su kullanma miktar�na g�re de�i�ir. Belli bir s�re sonunda kullan�c� suyunu �cret �demeden �s�tacakt�r.

Sorular

2. G�ne� enerjisinin belli ba�li kullan�m alanlar� nelerdir?

 1. Konutlar
 2. Apartmanlar ( merkezi sistem )
 3. Havuz �s�tmas�
 4. Ticari i�letmeler;
 • Otel
 • Hastane
 • Yemekhane
 • Akaryak�t istasyonlar�
 • Fabrikalar...

Sorular

3. G�ne� enerjisi sistemi hangi aylarda �al���r?

G�ne� enerjisi sistemlerinde se�ici y�zeyli kolekt�r kullan�ld���nda ( S serisi ), d�rt mevsim s�cak su elde edilir, mat siyah boyal� kolekt�r kullan�ld���nda ise senenin 2. ay� ile 10. ay� aras�nda s�cak su elde edilir.

Sorular


4. G�ne� enerjisi sistemleri daha �ok G�ney B�lgesinde kullan�lmaktad�r, �stanbul'da su �s�tmas� yapabilecek midir?

T�rkiye fazla g�ne� alan bir �lkedir. Bunun i�in �lkenin her yerinde g�ne� enerjisi ile su �s�t�labilir. Almanya gibi T�rkiye'ye g�re pek az g�ne� alan bir �lkede dahi g�ne� enerjisi sistemleri �lkemizdeki kadar �ok kullan�lmaktad�r.

Sorular

5. Sistemleriniz sadece g�ne�in oldu�u vakitlerde mi s�cak su sa�l�yor?

Hay�r. Sistemlerimiz 24 saat s�cak su verir. G�nd�z �s�t�lan su, geceleyin �s� yal�t�ml� depoda so�umaya kar�� korunarak depoland���ndan, g�ne�in olmad��� vakitlerde de kullan�ma haz�rd�r.

Sorular

6. G�ne� enerjisi sistemleriniz elektrik �retiyor mu?

Hay�r. Sadece su �s�t�rlar.

Sorular

7. Sistemleriniz do�a dostu mu?

Sistemlerimizde kullan�lan yal�t�m malzemeleri hari� di�er malzemeler % 100 geri d�n���ml�d�r. G�ne� enerjisi sistemleri do�a dostudur, Bu sistemlerle yak�t kullan�m�n� azalt�ld��� i�in CO2, CO, SO2, NOx gibi zehirli gazlar�n ��k��� �nlenir. SO2 gaz� asit ya�murlar�n� olu�turur. CO gaz� solunumu ciddi kans�zl�k olaylar�na yol a�ar. CO2 gaz� solunum t�kan�kl�klar�na yol a�ar. NOx gazlar� fiziksel rahats�zl�klara, g�zlerde yanmaya ve y�ksek dozda bulundu�unda bo�ulma hissi yarat�r. Sistemlerimiz tam bir do�a dostudur.

Sorular

8. �r�nleriniz deval�asyondan nas�l etkileniyor?

�r�nlerimizde kaliteyi d���rmeden elimizden geldi�i kadar kendi do�al kaynaklar�m�zla �retilen par�alar kullan�lmaktad�r. Bu sebeple sistem fiyatlar�m�zdaki art�� deval�asyondan fazla etkilenmez.

Sorular

9. Hangi b�lgelerde A��k Sistem hangi b�lgelerde Kapal� Sistem kullan�l�r?

�ebeke suyunun donma tehlikesi olan ve suyu kire�li olan b�lgelerde Kapal� Sistem kullan�l�r. A��k Sistemler �ebeke suyunun donma tehlikesi olmayan s�cak b�lgelerde ve suyu kire�li olmayan b�lgelerde kullan�l�r. A��k Sistem yazl�k b�lgelerde k���n sistemin suyu bo�alt�lmak �zere kullan�labilir.

Sorular

10. G�ne� enerjisi ile �s� pompas�n� kar��la�t�r�r m�s�n�z?

Is� pompas� kullan�ld���nda mutlaka bir miktar elektrik sarf� olacakt�r. Is� pompas�n�n enerji sarf�, do�algaz ve elektri�e g�re olduk�a d���kt�r, ancak g�ne� enerjisi elde etmenin ek masraf� yoktur.

Sorular

11. Dolu ve kar ya���� kollekt�rlere zarar verir mi?

K���n normalde �at� �zerinde biriken kar, kolekt�r monte edildi�inde, kolekt�r �zerinde birikecektir. Kolekt�r�n e�iminden ve geometrisinden dolay� �zerinde az bir miktar kar toplan�r. Kar ya���� �ok olan b�lgelerde sistemin arkas�nda kar birikmemesi i�in kolekt�rle �at� aras�nda mesafe b�rak�l�r; sistem m�mk�n oldu�u kadar �at�n�n s�rt�na yak�n olacak �ekilde uzman ekiplerimiz tarafindan monte edilir. Dolu ve kar ya���� kolekt�rlere zarar vermez.

Sorular

12. G�ne� enerjisi sistemlerinde kullan�lan pompalar ne kadar elektrik �ekmektediler?

G�ne� enerjisi sistemlerinde genellikle 30 - 90 W aras�nda g�� �eken pompalar kullan�lmaktad�r. Pompalar�n, g�nde ortalama 4 saat �al��t��� d���n�lecek olursa, �ok az elektrik �ekti�i a�ikard�r.

Sorular

13. Tak�lan sistemin kolekt�rlerinin tam olarak g�neye bakmas� gerekir mi?

Kolekt�rler tam g�neye bakmal�d�r. Ancak �zel durumlarda kolekt�rler g�neyden do�uya veya bat�ya do�ru en �ok 15� sapacak �ekilde monte edilmektedir.

Sorular

14. Se�ici y�zeyli kolekt�rlerin, siyah boyal� kollekt�rlerden fark� nedir? Se�ici y�zeyli kolekt�rler hangi durumlarda tercih edilir?

Se�ici y�zeyli kolekt�rlerin �s� kay�plar� daha az oldu�u i�in mat siyah boyal� kolekt�rlere oranla daha fazla �s�tma sa�lar. Se�ici y�zeyli kolekt�rler daha �ok;

 • Ev �s�tmas�nda kazan takviyesinde,
 • Sanayide �s� gerektiren proseslerde enerji tasarrufunda,
 • G�ne� ���n�m�n�n az oldu�u b�lgelerde,
 • Kolekt�r montaj� i�in yeterli alan bulunamad��� durumlarda...tercih edilir.

Sorular

15. Montaj s�ras�nda pislik oluyor mu?

Ekibimiz �ok titiz �al��maktad�r, gerekli yerlerde �izilmelere kar�� �nlem al�r ve montaj sonunda temizlik yapar.

Sorular

 

 

AnasayfaUr�nlerHakk1m1zdaS1k Sorulan SorularBayilikIlete_im
Solareks.Com © 2003 � Privacy PolicyDesign By Yeral